Red Purple Black

Önemli Salât-ü Selâm Lafızları-1

 Bu bölümde ya bizzat Re­sû­lül­lah sallallâhu aleyhi ve sellem tarafından veya sahâbe, evliyâullah ve âlimler tara­fından her gün belli miktarda okunması tavsiye edilen bazı salât ü selâm türleri üzerinde duracak; bunları, kolayca okunabilmeleri için harekeli metinler halinde vererek önemine işaret edeceğiz.

Salât ü selâm lâfızlarının, Hz. Peygamber tarafından tavsiye edilmiş olup sünnetle sâbit (me’sûr) olanları ya­nında sünnetle sâbit olmadığı halde yaygın olanları da vardır. Bu durum dualar için de sözkonusudur. Dolayısıyla isteğe göre herhangi bir salât şekli okunabilir. Ancak sün­netle sâbit ve sevabı fazla olanların tercih edilmesi daha uygundur. Âlimler, salât ü selâm okumanın önemini araş­tırdıkları gibi, hangi şeklinin sevabının daha çok olduğu konusunda da fikir beyan etmişler ve bu konuda İbn Mes’ûd’un (r.a.) “Nebîniz üzerine getirdiğiniz salât ü se­lâmlarınızı güzel yapın. Çünkü bilemezsiniz, belki getirdi­ğiniz salât ü selâmlarınız O’na arz olunur”[1] sözünü esas almışlardır.
Me’sûr veya meşhur birçok salât ü selâm şekli vardır. Bunları, Şâzeliyye tarikatının Cezûliyye kolunun kurucusu olan Şeyh Muhammed el-Cezûlî, Delâilü’l-Hayrât adlı ri­salesinde toplamıştır. Türkler arasında Delâil-i Şerîf, Delâil-i Hayrât ve Delâil diye bilinen bu eseri Cezûliyye veya Şâzeliyye tarikatı mensupları yanında diğer tarikat mensupları, hatta bir tarikata bağlı olmayan Müslümanlar bile, faziletine inanarak düzenli bir biçimde okumaktadır­lar[2].
Delâilü’l-Hayrât yazarı dışında salavât konusunda eser kaleme almış olan müelliflerden Yusuf b. İsmail en-Nebhânî Efdalü’s-Salavât adlı çalışmasında 70, Saâdetü’d-Dâreyn’de ise 138 adet salavât şekline yer vermiş; bunlardan önemli gördüğü 40 tanesini Salavâtü’l-Ahyâr ale’l-Mustafa’l-Muhtâr adlı risalesinde bir araya getirmiştir. Biz de, bu eserlerde yer alan salât ü selâm şe­killerinin en önemli ve en kolay olanlarından bir seçme yaptık. Sonuna da, Şam ve Halep Üniversiteleri Tefsir ve Hadis Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nûreddin Itır vası­tasıyla elde ettiğimiz Şam hadis âlimlerinden merhum Şeyh Abdullah Sirâcüddîn Efendi’nin kendi el yazılı evrâ­dında yer alan ve büyük manâlar içeren salavâtı ekledik.
Çok sevap kazanıp günahlarından arınmayı, kötü huy­larından kurtulup güzel ahlak sahibi olmayı, maddî ihti­yaçlarını karşılayıp dünya işlerini yoluna koymayı ve zen­gin olmayı isteyen, bunlardan daha da önemlisi Hz. Pey­gamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in şefaatine nâil olma arzu­sunu duyan bir mü’min bu salavât türlerinden kolayına geleni, kendisini Efendimiz’in huzurunda edeple oturu­yormuş gibi hissederek gece gündüz vird edinmelidir.
Şeyh Muhammed Hakkı en-Nâzilî Hazînetü’l-Esrâr isimli eserinde salât ü selâm şekillerinin çok ve farklı oluşu hakkında şöyle demektedir: Bil ki, salât ü selâm lâfızları farklı ve pek çoktur. Dört bin, hatta on iki bin kadar ol­duğu söylenmiştir. Bunlardan her biri şarkta ve garpta yaşayan cemaatlerin tercih ettiği lâfızlardır. Her bir cemaat Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’le olan rabıta ve bağlılıkları seviyesine göre meşreplerine uygun olan bir veya birkaçına önem verip benimsemişler, ondaki havas ve faydaları tecrübe ve müşahade ile yaşamışlardır[3].
Şimdi salavât şekillerine geçebiliriz:                            
1. Allah’ım! İbrahim (a.s) ve onun ailesine salât (rahmet) ettiğin gibi Hz. Muhammed (s.a.v) ve onun ailesine de salât eyle! Dünyada İbrahim (a.s) ve onun ailesini mübarek kıldığın (onlara bereket verdiğin) gibi Hz. Muhammed ve onun ailesini de mübarek kıl! Şüphesiz ki sen övülmeye layık ve cömertliği bol olansın!
“İbrahimiyye” adıyla anılan bu salât, salât ü selâm şe­killeri içerisinde en mükemmel olanıdır. İmam Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî de bu riva­yete eserlerinde yer vermişlerdir[5]. Bu salâtın lâfızlarıyla ilgili başka rivayetler de vardır.
İmam Nevevî ve diğer âlimler en üstün salât şeklinin İbrahimiyye salâtı olduğunu belirtmişlerdir. Hz. Peygam­ber sallallâhu aleyhi ve sellem’e en üstün lâfızla salât ü selâm okuyacağına yemin eden bir insanın bunu okuması ha­linde yemininin yerine geleceği de söylenmiştir[6].
Buhârî, el-Edebü’l-Müfred’inde bu salât ile ilgili şöyle bir rivayete yer vermiştir: “Kim bu salâtı okursa ona kıya­met günü şehadet ve şefaat ederim”[7]. Bunu bin kere oku­manın Efendimiz’i görmeye vesile olacağı da ifade edil­miştir[8].

--------------------------------------------------------------------------------
[1]              Nebhânî, Saâdetü’d-Dâreyn, s. 344. Nebhânî’nin İbn Mes’ûd’un sözü olarak verdiği bu rivayet başka kaynaklarda İbn Mes’ûd’un merfû rivayeti şeklinde tahrîc edilmiştir (bk. Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, IX, 115; Ebû Ya’lâ, Müsned, IX, 175; Sehâvî, a.g.e., s. 126) .
[2]               Süleyman Uludağ, “Delâilü’l-Hayrât”, DİA, IX, 113.
[3]              Nebhânî, Efdalü’s-Salavât, s. 77.
[4]              Cezûlî, Delâilü’l-Hayrât, s. 19; Nebhânî, Efdalü’s-Salavât, s. 56; a.mlf., Saâdetü’d-Dâreyn, s. 233; a.mlf., Salavâtu’l-Ahyâr, s. 32.
[5]              Buhârî, Enbiyâ 10; Daavât 31, 32, Tefsîru Sûre (33) 10; Müslim, Salât 65, 66, 68, 69; Ebû Dâvûd, Salât 179; Tirmizî, Vitr 20, Tefsîru Sûre (33) 23; Nesâî, Sehv 49, 54; İbn Mâce, İkamet 25; Dârimî, Salât 85; Mâlik, Muvatta, I, 165, Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 162, 199, III, 47, IV, 118, 119.
[6]              Nebhânî, Saâdetü’d-Dâreyn, s. 240.
[7]              Bk. el-Edebü’l-Müfred, Hadis no: 641.
[8]              Nebhânî, Efdalü’s-Salavât, s. 56.

 

casus telefon
casus teleon
casus telefon